ಕೆರೆ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ KSRP ಫೋರ್ಸ್

ಕೆರೆ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ KSRP ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡಿಸ್ NGO ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿಸಲು ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. Please follow and like...

Introducing toilets in the police vans

KSRP is the first state reserve police in the country to introduce toilets in the police vans to increase dignity of police who are stationed at the same place for several hours and days especially for women police. Please follow and like...
Facebook
Facebook
LinkedIn
RSS
Follow by Email23