ಕೆರೆ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ KSRP ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡಿಸ್ NGO ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಹೊಸ್ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿಸಲು ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
LinkedIn
RSS
Follow by Email23